.
Du kjenner sikkert til sentralbord i fastnettet, der kan ein sette over samtaler mellom bedrifta sine telefonar.
Mobilt Bedriftsnett (MBN) er eit slikt sentralbord, men med mange fleire funksjonar.
Heile funksjonaliteten til MBN ligg i mobilnettet, du treng ikkje gå til innkjøp av telefonsentral som er dyr å kjøpe og dyr å drifte.

Bedrifter med Phonero Mobilt Bedriftsnett kan du betjene og administrere MBN på nettsida: mb.phonero.no.
Du må ha brukarnamn og passord klar.
Brukarnamn er mobilnummeret ditt, passord får du ved å sende meldinga MBN PASSORD til 2077.
.

SENTRALBORD

Under fanen «Sentralbord» kan du betjene alle inngåande anrop til bedrifta.
Du kan ta imot samtaler, sette over samtaler, sjå status for kollegaer, sjå status for køgrupper, sende SMS, sende e-post og sjå samtale logger.
* Les meir.

SEND SMS

Under fanen «Send SMS» kan du sende tekstmelding til enkeltmottakarar eller til grupper.
Du kan også sjå logg over tidlegare sendte meldingar. Du ser sendingtidspunkt, mottaksnummer og meldingen som vart sendt.
* Les meir.

TELEFONKONFERANSE

Under fanen «Telefonkonferanse» kan du sette opp og invitere personar til eit felles telefonmøte.
* Les meir.

ADMIN

Under fanen «ADMIN» kan du administere di bedrift sitt Mobile Bedriftsnett.
Merk! Det er kun administrator som har tilgang til denne delen av MBN.
Alle bedrifta sine MBN-innstillingar kan gjerast her.
* Les meir.

MIN PROFIL

Under fanen «Min profil» kan du sette opp din personlege profil i MBN.
Du kan registrere/redigere e-postadresse, endre personleg MBN-passord, velge visningsnummer ved utangåande anrop, registrere fråværsmelding, administrere personleg mobilsvarar, og meir.
* Les meir.

LOGG UT

Fanen «Logg ut» sin einaste funksjon er å logge deg av nettsida.

--------------------------------------------------------------

SETT OVER TELEFONSAMTALE

-I sentralbord-telefonliste velger du namn/nummer til den du skal sette over til.
-Deretter velger du funksjonen «Sett over». Dersom samtalen ikkje blir besvart vil samtalen komme tilbake.
-Dersom du velger funksjonen «Sett over (uten retur)» vil samtalen ikkje komme tilbake viss den ikkje blir besvart.
-Dersom du vil snakke med kollegaen før samtalen blir satt over velger du «Assistert sett over». Då vil innringer bli parkert fram til du set over samtalen.

Under folderen «SMS» kan du sende ein rask sms til vedkommande på sjermen, i dette tilfellet Malvin Osvoll.
Under folderen «E-post» kan du raskt sende ein e-post til vedkommande på skjermen.
Under folderen «Kalender» kan du sjå planlagde aktivitetar for vedkommande på skjermen.
Under folderen «Fraværsmarkering» kan sentralbordoperatøren legge inn fråværsmelding for vedkommande på skjermen.

Lenger oppe, under «Send info på SMS» og under «Send info på e-post» kan du sende kontaktinformasjon om din kollega til innringer.

-----------------------------------------------------------------

RUTEVISNING ELLER LISTEVISNING

– I sentralbord-telefonliste kan du velge mellom rutevinsing eller listevising.
– Ved rutevisning kan du sjå bilde av kontaktpersonen.
– Ved listevisning får ein ikkje bilde, men ein får inn fleire kontaktpersonar på skjermen.

ENDRE VISNING

Du kan enkelt endre visningstype mellom rute og liste i sentralbordet.

-----------------------------------------------------------

.

SENTRALBORD
Under foldaren «Sentralbord» finn du betjeningsmenyen for Mobilt Bedriftsnett.
Her er ei lita forklaring på dei ulike delane av sentralbordet:
.

 

INNLOGGA BRUKAR


Øverst til venstre syner namnet på brukaren som er innlogga, i dette tilfellet «Malvin Osvoll».
Du ser aktive samtaler til den på logga brukaren sin telefon.
Du ser den siste utgåande telefonsamtale frå Malvin Osvoll, i dette tilfellet 57828600.
Nederst finn du funksjon for å sette over telefonsamtale til eit eksternt nummer.

LISTE OVER BRUKERE, KONTAKTER OG GRUPPER


Her finn du lister over brukere, kontakter og grupper.

 

Under foldaren «BRUKERE» finn du ei liste over telefonnummer til dei tilsette i bedrifta di.
Under foldaren «KONTAKTLISTE» finn du ei liste over kontaktpersoner utanfor bedrifta.
Under foldaren «GRUPPER» finn du liste over førehandsdefinerte grupper/avdelingar.

Du kan velge om fornamn eller etternamn skal stå først i telefonlistene.
Du finn eit søkefelt der du kan søke etter namn på tilsette, denne funksjonen passer for bedrifter med mange tilsette.
I telefonlista kan du sjå om den tilsette kan motta samtale eller om han/ho er opptatt.

Du kan velge å syne telefonlistene i «rutevisning» eller «listevisning». Les meir.

SETTE OVER SAMTALE


Du kan sette over samtaler til intern bruker under forlderen «BRUKERE», eller du kan sette over samtaler til eksterne nummer under folderen «KONTAKTLISTE».

 

Du har også mulighet for å sette telefonsamtaler over til ei førehandsdefinert «GRUPPE» eller avdeling.

Sett-over funksjonen er enkel. Når du er i samtale klikker du på personen du vil sette over til, så velger du mellom:
– «Sett over»
– «Sett over (uten retur)»
– «Assistert sett over»
.
Ved bruk av «Sett over»-funksjonen vil samtalen komme til bake etter 30 sekund viss anropet ikkje vart besvart.
«Sett over (uten retur)»-funksjonen brukar du viss det ikkje passer at samtalen kjem tilbake etter 30 sekund.
«Assistert sett over» betyr at innringer blir parkert mens du kan snakke med kollegaen før du setter over samtalen.
Les meir om sett over funksjonen.

 

.

INNKOMMENDE SAMTALER


Her ser du alle innkommande telefonanrop til bedrifta. Du vil sjå nummer og namn til innringar. Du kan sjå kor lenge innringer har venta på svar. Du kan klikke på innringer for å «plukke opp» ein samtale som venter på svar, uavhengig av om du er med i køgruppa eller ikkje.

 

Under «GRUPPE» kan du sjå kva avdeling eller køgruppe anropet kjem til.
Under «VENTETID» ser du kor lenge innringer har venta på svar.
Under «PRIORITET» ser du om innringer er frå VIP-kunde.

 

.

GRUPPER


Her ser du bedrifta sine køgrupper og/eller avdelingar.
Under «Beskrivelse» ser du namnet på gruppa.
Under «Innlogget» ser du kor mange køgruppe-operatørar som er innlogga.
Under «Opptatt» ser du kor mange av innlogga køgruppe-operatørar som er opptatt i telefonsamtale.
Under «På vent» ser kor mange innkommande samtaler som venter på å få svar.
Under «Snitt ventetid» ser du innringarane sin gjennomsnittleg ventetid på å få svar.

.

LOGGER


Du kan lese av både din personlege samtalelogg og bedrifta sin samtalelogg.
Under fanen «SAMTALELOGG» finn du logg for alle innkommande samtaler til bedrifta.
Under «Tid» ser du dato og klokkeslett for innkommande samtaler.
Under «Fra» ser du nummeret på innkommande samtaler.
Under «Ventetid» ser du kor lang tid innringer sto i kø før svar.
Under «Gruppe» ser du kva avdeling innringer har ringt.
Under «Besvart av» ser du kven som svara på anropet.

.
I Samtalelogg-delen kan du også lese ut «PERSONLIG SAMTALELOGG».
Denne loggen syner:
– Tid for anrop.
– Om anrop er utgåande eller inngåande.
– Nummer for innringer/utringer.
– Namn på innringer/utringer.
– Ringetid før anrop vart besvart.
– Samtaletid for anropet
– Informasjon om eventuell vidarekobling.

---------------------------------------------------------------------

Ved hjelp av ikon-basert grafisk oppsett får bedrifta eit brukarvennleg, enklelt og intuitivt oppsett av MBN.
Dra-og-slipp av grafiske elementer gjev bedrifta god oversikt og enkel redigering av telefonløysinga.
.

BE OM TASTEVALG

– Her kan du legge inn tastevalg ved innkommande anrop.
– Innringer kjem då direkte til rett avdeling/mottaker.

SETT I KØ

– Her administerer du køgrupper.
– Du kan sette opp kva nummer som vere med i svargruppa for bedrifta sitt hovudnummer.
– Du kan sette opp avanserte valg for ringesløyfer.

SPILL AV LYDFIL

– Med dette valget vil innringer får avspilt ei melding, men innringer får ikkje anledning til å legge att melding.

SJEKK ÅPNINGSTIDER

– Elementet «sjekk åpningstider» syrer inngåande anrop ulike menyar alt etter den førehandsdefinerte opningstida brukaren har satt opp.
– Viss innringer ringer utan for opningstida vil vedkommande få opplest «stengt-melding»
– Inngåande anrop i opningstida vil bli styrt til brukarens «opningstid meny».

LINK TIL MENY

– Dette elementet gjer det mogeleg å styre eit innkommande anrop til ein heilt annan meny i bedrifta.
– Eksempel: Dersom verkstedet skal vere stengt ein dag kan alle inngåande anrop til verkstadnummeret bli direkte vidarekobla til bedrifta sitt hovudnummer.

SETT OVER EKSTERN

– Dette elementet gjer det mogeleg å inkludere eksterne nummer i bedrifta sin interne meny.
– Det vil sei at telefonnummer som står registrert på andre bedrifter kan inkluderast i din interne svarmeny.

RING TILBAKE

– Her kan du sette opp automatisk eller manuell tilbakeringing viss køa av innringarar blir lang.
– Automatisk tilbakeringing skjer, naturleg nok, automatisk.
– Manuell tilbakeringing skjer ved at bedrifta mottek SMS eller e-post med melding om innringer.

TALEPOST

– Her kan du sette opp talemeldingar/svarar for køgrupper og hovudnummer.
– Meldingar frå innringar som ikkje får svar kan sendast til førehandsdefinert e-postadresse.

PERSONLEG TALEPOST

– Dette elementet gjev deg ein personleg telefonsvarar, der innringer kan legge att melding.
– Din personlege melding legg du inn under valget «Lydfiler» i «Visuell admin».

VIP-LISTE

– I elementet «vip-liste» kan du legge inn telefonnummer som er særs viktige. Desse nummera vil bli prioritert ved innkommande anrop. Det betyr at nummeret kan enten koblast direkte til rett avdeling/person, eller blir henta fram i køa. I praksis betyr det at VIP-anrop går forbi køa.

---------------------------------------------------

Under «Grupper» har du to hovudvalg, «Gruppeoversikt» og «Gruppemedlemmer»
Nedanfor finn du forklaring.

GRUPPEMEDLEMMER

– Velg først gruppa du vil jobbe med (i ruta bak «Gruppe:»), og trykk «hent».
– No ser du alle bedrifta sine telefonnummer, med tilhøyrande kortnummer og namn.
– Under «Medlem» kan du velge kven som skal vere medlem i den valgte køgruppa.
– Under «Prioritet» kan medlemmane tildelast ulik prioritet i gruppa. Nummer med prioritet 0 ringer først, viss anrop ikkje blir besvart vil anropet bli vidarekobla til nummer med prioritet 1, og så vidare. Fleire nummer kan ha samme prioritet, då vil desse nummera ringe parallellt.
Husk å trykk «Lagre» når du har gjort endringar.

GRUPPEOVERSIKT

– Syner alle bedrifta sine køgrupper. Nedanfor finn du forklaring på dei ulike punkta under «Grupper».

KØNAMN

– Syner alle køgruppene som er registrert på bedrifta.
– Klikk på eit av kønamna så vil du sjå alle nummera som er medlem i køgruppa (Agentvisning for Butikk).
– Du finn brukars namn, status, lokasjon, logg inn, nummervisning og handling.
. * Under «Logg inn» kan ein sjå kor lenge gruppemedlemmet har vore innlogga.
. * Under «Nummervisning» PhO seier: inng.nr… men det er feil, sjekk opp
. * Under «Handling» kan MNB-administrator kan logge inn og ut gruppemedlemmane.

LOGGET INN

– Syner kor mange telefonnummer som er logga inn i dei ulike køgruppene.

I SAMTALE

– Syner kor mange av gruppemedlemma som er opptatt i samtale akkurat no.

LEDIG

– Syner kor mange gruppemedlem som er ledig til å svare inngåande samtale.

I KØ

– Syner kor mange inngåande anrop som står i kø til køgruppa.

RING TILBAKE

– ?

GJ.VENTETID

– Syner gjennomsnittleg ventetid for anrop som står «på vent» i køa.

VIS GRUPPE

– Med eit mus-klikk på «Vis gruppe» får du ei liste over alle anrop som står i kø til køgruppa.

VIS BRUKERE

– Med eit mus-klikk på «Vis brukere» får du ei liste som syner alle interne nummer i den aktuelle køa.

----------------------------------------------------

.

ADMINISTERING AV MOBIL BEDRIFTSNETT

.
Fanen ADMIN er ikkje tilgjengeleg for alle. Fanen er berre open for administrator av Mobilt Bedriftsnett.

Under fanen Admin finn du følgande valg:

GRUPPER

– Under fanen «Grupper» finn du oversikt over alle køgrupper i bedrifta.
– Det er her du velger nummera som skal vere med i dei ulike køgruppene.
* Les meir.

DEFINER RAPPORTER

– Her kan du hente ut trafikkrapporter for grupper eller enkeltnummer.
* Les meir.

KONTAKTER

– Her kan ein registrere ei felles kontaktliste/telefonnummerliste for heile firmaet.
– Kontaktlista kan inneholde både interne og eksterne nummer.
* Les meir.

WALLBOARD MONITOR

– Syner status for valgt køgruppe. Gjev full oversikt over trafikkstatus i dette øyeblikket.
– Svarprosent, innlogga og ledige kø-operatører, antall innringarar i kø, med meir, Wallboard gjev full oversikt.
* Les meir.

LYDFILER

– Her finn du VISUELL administrering/oppsett av dine sentralbord.
– Her kan du legge inn køgrupper, tastevalg, talepost, VIP-liste, m.m.
* Les meir.

ÅPNINGSTIDER

– Her finn du VISUELL administrering/oppsett av Mobilt Bedriftsnett og opningstider for di bedrift.
* Les meir.

STATISTIKK

– Her kan du hente ut trafikkrapporter for grupper, personar eller samtalelogg.
* Les meir.

TILGANGSKONTROLL

– Her kan ein definere kven som skal ha tilgang til ulike funksjonar i Mobilt Bedriftsnett og sentralbord.
– Her kan du legge inn bilde av tilsette, og eksterne kontakter i registeret.
* Les meir.

SENTRALBORD

– Her kan du registrere og redigere brukere i sentralbordet.
* Les meir.

SLA-MONITORERING

– Her kan du sette opp varsling dersom innringarar blir ståande lenge i kø.
* Les meir.

VIP-LISTER

– Her kan du definere VIP-nummer som skal ha høg prioritet ved innkommande anrop.
* Les meir.

I «Min profil» kan du sette opp din personlege profil i MBN.
Du kan registrere/redigere e-postadresse, endre personleg MBN-passord, velge visningsnummer ved utangåande anrop, registrere fråværsmelding, administrere personleg mobilsvarar, og meir.

BRUKERINFO

– Her set du opp og redigerer informasjon om din profil.
– Her legg du inn din epostadresse.
– Her kan du endre passord for pålogging til MBN.

TELEFONI

– «Hurtigvalg for å sette over»: Her kan du velge kva type oversetting som skal skje når du set over med kortnummer.
– «Min svarteneste»: Her kan du velge kvar dine ubesvarte samtaler blir vidarekobla.
– «Endre visningsnummer mobil»: Her kan du velge kva visningsnummer som skal syne ved utgåande anrop.

VERKTØYLINJE

– Her kan du sette opp hurtigvalg i verktøylinja i sentralbordet.
– Verktøylinja finn du nederst på skjermen når du er innlogga.

FRAVÆRSMARKERING

– Her kan du sette opp din fråværsmelding som kollegaer kan sjå i sentralbordet.
– Ferie, møte, lunch, opptatt, dette er meldingar som syner i sentralbordet.
– Du kan definere tidsrom for til dømes ferie.
– Du kan sette opp vidarekobling frå ditt mobilnummer når du er opptatt, i møte, på ferie, o.l.

PERSONLIGE LYDFILER

– Her kan du spele inn dine personlege lydfiler.
– Lydfiler som du brukar til blant annan til din personlege telefonsvarar.

ANNET

– «Popup URL ved besvart samtale»
– Her kan du legge inn ei internettside som skal opnast når du får ein inngåande samtale via sentralbordet.
– Denne funksjonen er skjeldan brukt.

Under fanen «Tilgangskontroll» kan du bestemme kven som skal ha tilgang til ulike tenester og funksjonar.
.

GRUPPER

– Her kan du lage/registrere grupper av telefonbrukarar i bedrifta.
– Start med å skrive inn gruppenavn i ruta «Gruppenavn».
– Klikk på «Legg til»
– No kan du merke gruppa slik at den blir raudfarga.
– Så kan du velge gruppemedlem i lista under «Brukere».
– Velg «Legg til».

GRUPPETILGANG

– Når du har registrert gruppe og lagt til medlem, då kan du gje gruppetilgang.
– Velg gruppe under «Grupper»
– Velg tilgangskategori under «Kategorier»
– Velg «Tillat» for dei tenestene som gruppa får tilgang til.
– Velg «Nekt» for dei tenesten som skal sperrast for gruppa.

BRUKERTILGANG

– Her kan du gje tilgang eller sperre tilgang for enkeltbrukarar.
– Velg brukernamn under «Brukere».
– Velg tilgangskategori under «Katergori».
– Velg «Tillat» for dei tenestene som skal vere tilgjengeleg for brukaren.
– Velg «Nekt» for dei tenestene som skal vere sperra for brukaren.

BILDER